~.ـهــ.م آغـ ـوشـٍ شىشـ.ه.~

بـ ـرای ِ مـ ـرگـ مــ.ن یکـ حرارتـ کافیـ ستـــ وجودمـ را بــ.ه آتـ.ش نکشـ

                  »   ρσѕтє ѕαвєт      «                                                                                   اینجـ ـا قلمـ ـرو ِ مـــ.ن ِ پســ ادای ِ احتــــرامـ کُــ.نـ 

    بـــ.ه ـهــرکسیــ ســـر نمی زنــ.م 

    هـــ ـر کسیـ لینکــ نمیــ شـــ.ه 

    بـــا وبتــ حـــ ـالـ کُنــ.م CM میذارمــ

    از مطالبــ خوشتــ نیـ ـومــد گـــُهـ خـ ـوریـ اضـ ـافــ.ه نکنــ

    اعصـ ـابـ ندارمـ ـ رو اَنــَمـ اِسکیـــ نــــــــــــــرو..افتـ ـاد ؟!

    Coment فحشـ & تبلیغـ ـاتیـ = سطلـــِ زبــ ـالــ.ه

    Coment خصوصیـ ـ ایراد ندارـهـ امـ ـا شمـ ـارـهـ بذاریـ عمومیـ ـ میشــ.ه

    تــرحــ.م و نصیحتـــ ممنوعـــ

    Cm ـهمینجــــا

    ـهمیــــ.ن

 

| |«یــِ بـ ـد جنــ.سـ»| |

د‌ل‍ م گرفت‍.ه است ....

از ای‍.ن هیاه‍‍‍‍و ... از ای‍.ن ‍ادم ‍هایی ک‍.ه فق‍ط ادای‍.ه ش‍‍‍ ‍اد بودن‍ را در میاورند ...

از ای‍.ن‍ هم‍.ه تظا‌‍هر خست‍.ه ام ...

دل‍‍ ‍م سکو‍ت م‍‍ی‍ خوا‍هد ... یک بیاب‍ ‍ان ت‍ ‍اریک‍ ی... ی‍ ‍ک فنج‍ ‍ان اس‍ ‍پرس‍ و داغ‍ ...

دل‍ ‍م  س‍ ی ‍گارم‍  را می خ‍ وا‍هد ... ‍همان ک‍.ه لا ب‍.ه ل‍ ‍ای انگش‍ ‍تان‍.م خودش‍ را قرب‍‍ ‍انی غ‍ ‍م‍ ‍هایم ‍می کند...

دل‍ ‍م تو را م‍ ی خواه‍ ‍د ک‍.ه چَشمانت را ارام‍ ببندی ب‍.ه زخم‍ ‍های‍ِ  فر‌‍یاد شد‍ه‍‍‍‍ ام‍  التی‍ ‍ام‍ شوی ...

ارام‍ بی‍ ‍ا نم‍ ی خوا‍هم ای‍.ن مردُم‍ ‍انِ دُزد ، سیا‍هی ِ چ‍ ‍ادرِ شب‍ را بَر س‍ ‍رٍ تن‍ ‍ها دلخوشیَ‍.م بپوش‍ ‍انند...


×دل‍ ‍م خیل‍ ی تنگ‍.ه×


| |«یــِ بـ ـد جنــ.سـ»|

بـــ.ی تعارفــ مــ.ی گویــ.م دلــ.م ـهوایتـ را کردـهـ ـهوایـــِ آنـــ شبهـایـ.ی کـ.ه مادرانـ.ه حسرتهایـ.م

را گوشـ مـ.ی کردیــ !

قلبــ.م خودشـ را بـ.ه درو دیـ ـوار سینــ.ه ام مـ.ی کوبــ ـد !

آرامـ و قرار نـ ـدارد !

ـهـ ـر لحظـ.ه شمارـهـ اتــ را مــ.ی گیرمـ خـ ـیره بــ.ه صفحــ.ه ی بـ.ی احساســِ گـ ـوشــ.ی و

باز ـهــ.م صدایــ.ی آشنـ ـا دلتـــ خاموشـ است یـ ـا گوشیَتـــ ؟؟؟

گذشتــ.ه امـ درد مــ.ی کنـ ـد ! 

عقدـهـ هایـــِ انتقـ ـامـ سـ ـرطانــ.ی شدـهـ در دلــ.م بدخیـــ.م.

سـ ـرمـ را تکیــ.ه بـ.ه دیوار شکستــ.ه ی ایندـهـ امـ مــ.ی دهــ.م

دلـــ.ت نسوزَد برایــ.م دلسوختــ.ه خریداری ندارد!

مــ.ن از یــ.ه درد مــ.ی آیــ.م از اشتباهــ.ی بزرگـــ ....

دلــ.م برایـــِ آغـ ـوشتـ لکــ ـ زدـهـ !

کاشـ ـ آنــ روز کــ.ه لبانـــ.م لبانتـــ را در آغوشــ کشیدـهـ بــود زیـــر طعــ.مِ لبانـــت 

جـ ـان دادهـ بودمـ !


+برایـــِ غزلــــِ عزیزمـــ +


| |«یــِ بـ ـد جنــ.سـ»|

تـــ ـا چــــند روز دیگـــ.ه برمیـگردمـــ 

 

×شرمندـهـ یــــِ همــ.ه یـــِ دوستانیـــ.م کـــ.ه تو ایـــ.ن مدتـــ بهـــ.م سر میزدنو حالا کــ.ه

اومدمـــ وبلاگشونـــ فیلتر شدهـ یا بای دادنـــ ×

×از همـــ.ه ی رفیـــ.قایــــِ بامرامم ممنونمــــ ×

×با یـــ.ه دردِ عجیبـ میـ ـامـــ ×

 

×رـهــ ـا یــــ.ه تیکــــ.ه شیـ ـشـــ.ه×

| |«یــِ بـ ـد جنــ.سـ»|

| |«یــِ بـ ـد جنــ.سـ»|

 

         یـــ.ه مدتیـــ نیستـــ.م امـــا زود بـ ـرمیگـــردمـــ +

      × فرامـ ـوشــ.م نکنیـ ـ.ن ×   

       × نظـ ـرا تاییـــد میشـــ.ه فقط ـهمیــ.ن ×

| |«یــِ بـ ـد جنــ.سـ»|

  حـ ـالمــ را کــ.ه نمیپــُرسیـــ ... بــ.ه دَرَکـــ ...

اینـ جـــا نـ ـ.ه جای ِ تـــوستــ ... نــ.ه جـ ـای ِ مـ ـ.ن ...

تنفُـ ـر زبـ ـانــ.ه میکشــ ـد ...

خـ ـودمــ را در آغـ ـوشــ ـ ـ میکشـــ ـ.م ...

مـ ـادرانــ.ه آرامــ میکنـ ـ.م ... لـ ـرزشــِ شـ ـانـ.ه ـهای خستــ.ه ی ِ خـ ـودمـ را...

ایــ.ن جـ ـا تنهـ ـاییَـ.م درد میکنـــد ...

هـ ـروزُ ـهـــــرمـ ـاهُ هـــر سالــُ ـهــــــر لحظـــ.ه امــ ... بارانیستــ ...

پـ ـاییــــز ِ مـــ.ن تمامــ ـ.ی ندارد...

+ احســـــاســ.م مــــُرده + تسلیتـــ دلــ.م +

 

× بــ. تـــو چـــ.ه ... ـهــــــر چی ... ×

× حـ ـالــ دلمــ خـ ـوش نـــــ.ی ×

× بـــِ.م نگـ ـو چی کـ ـار کنــ.م چی کـ ـار نــ.ه ×

× بــــاو کیـــــــر نکنــ تـ ـوو اعصـ ـابــ.م [مخـ ـاطبــ خاصـ ] ×

× حـ ـالــ جسمــــ.ی خـ ــوبـ نــــ.ی ×

× شـ ـرمندـهـ بــ.ه بعضیـ ـا دیـــر سـ ـر میزنــ.م ×

× ـهمیـــ.ن +

 

 

| |«یــِ بـ ـد جنــ.سـ»|


 

×» داغـــــــــــــــــوــــــــــ:(ـنــ. م «×

+همینـــ+

| |«یــِ بـ ـد جنــ.سـ»|


| اینـ ـ روزـهـ ـا مــُرَدَدَمــ بـ ـرایـــ مـ ـاندنــ یـ ـا رفتــ.ن |

| خستـ ـ.ه امـ .. خستــ.ه از ایـ ـ.ن مـ ـاندنـ ـهای ِ بی بـ ـهانـ.ه |

| اینــ روزـها فقطـ ـ نفســـ میکشــ.م تـ ـا مبـ ـادا بـ.ه جـ ـای مـُرده خــاکــ.م کنند |

| ایــ.ن روزـها عجبــ روزـهاییستــ |

| مــ.ن کنـ ـارتــ ـهستــ.م و تــو دیگـ ـری را در آغـوشـ میکشیــ |

| مــ.ن تـ ـو را فـ ـریاد میزنــ.م تـ ـو دیگـ ـری را زمزمــ.ه میکنیــ |

| مــ.ن بـ ـا تـ ـو میمیرمــ تـ ـو نگرانـــِ تبـ ـهای معشـ ـوقــ.ه اتـ  سـ ـر بر بالینــ مـ.ن میگذاری|

|ایــ.ن روزـها عجیبـ در ـهــ.م میشکنــ.م امـ ـا بـ ــاز بیصدا تـ ـورا فـ ـریاد میزنــ.م|


| عجبــ سیگـ ـار میچسبــد بــعد از ـهــ.م اغـ ـوشیـ بـ ـا شیشـ ـ.ه |

| تَنَــ.م را زخــ.م میزنـ ـد ... میبــُرَد ... امـ ـا احسـ ـاســ.م را نمیکُشــد|

| تــ ـو را چــ.ه شـ ـدـهـ اینـ روزـها ؟! چــ ـرا مـ ـرا با دیگـ ـری میخـ ـواهی ؟! |

| لذتـــ دیدنــِ مــ.ن بـ ـا دیگریـــ برایـــ تـ ـو ـهــمـ.ه ی وجـ ـودمـ را بـ.ه اتشـ میکشانـ ـد |

| ـهــرز رفتــ.م .... ـهـــرزـهـ شـ ـدمــ ... و بـ ـاز ـهــ.م لا بـ.ه لایــ کـ ـامـ گـ ـرفتنـ از دیگـ ـری |

                                      |دلــ.م آغـ ـوشــِ تــو را میخـ ـواـهــد|

 

 

×دیـ ـر آپــ کـ ـردمـــ نوشتنــ.م نمیومــد×

×دوستـ ـای جـ ـدید خوشــ اومـ ـدنـ ×

×اَهـــــــــ دلــ.م گــــرفتـ.ه ×

×نمـــرـهـ هاممـ کــ.ه خـ ـوبـ شـ ـد×

×۲روز اخلاقتــ خـ ـوبـ شدـهـ [مخاطبــ خـ ـاصـ] ×

×سـ ـردردامـ بهتـ ـر شــدـهـ ×

×نصیحتــ.م نکنینـ :| ×

× سیگـ ـار پشتـــ شیگـ ـار ~> امضـ ـا شیشـــ.ه <~

 

 

| |«یــِ بـ ـد جنــ.سـ»|

  

دلـــ.مـ یـــ.ه تختخوابــ میـ ـخواـهـــد ،

 یــ.ه آغـ ـوشــــِ گـــرمـ میخـ ـواـهد ،

یــ.ه زندگیـــ بدونـــِ دغدغـــ.ه میخواـهــد ،

یـــ.ه ـهمدمـ میــخواـهــد ،

دلــ.مـ یــ.ه مــ ـَرد میخـ ـواـهــد کــ.ه علاوـهـ بــ ـر جسممـ عاشـــ.ق ِ قلبــ.م باشـ ـد ،

دلــ.م یـــ.ه خـ ـانــ.ه میخـ ـواـهــد ،

 نُقلیــ ،

 بـ ـا وسایلـــِ اندکـــ ، اما پُـ ـر از عشقــ ،

پـــُر از آرامشــ ،

مــ.ن آشپـ ـزیـ کــُنـ.مـ تـ ـو کـ ـار کُنیــ ،

پـــولـ نمیخـ ـواـهـم ،

سانتافـــ.ه نمیخـ ـواـهــ.مـ ،

ویلـ ـا نمیخـ ـواـهــ.مـ ،

فقطـ ـ یــ.ه آـغـ ـوشــِ اَمــْ.ن ِ مــ ـردانــ.ه بـ ـا یــ.ه زندگیــِ معمـ ـولیـ ،

پــــُر از آرامشـ ، آرامشـ ، آرامشـ ...  [ ـهــمینـ !]

یعنیـ ـ توقعـــِ زیـ ـادیـــِ خـــُدا ؟! 

 

×دلــ.م گـ ـرفتــ.ه اینـ روزا ×

×خستــ.ه شـ ـدمـ ×

×یــ.ه سر ِدعـ ـوا میکنــ.مـ ×

×بـ ـدجـــور قاطیــ کـ ـردمـ ×

×کــ.م تــر ســـ ـر بــ.هـ سرمــ بذار ~> [مخاطبـ خـــاصــ.مـ] ×

×خوشبختـ ـانــ.ه از ـهـ.مــ.ه ی ِ درســ ـامـ نمرـهـ اوردمـ ×

×دلــ.مـ دریـــارو میخـ ـواـد×

×یــ.ه لحظــ.ه سکـ ــوتـــ بــ.ه خــ ـاطر مـــرگــِ آرزوـهــامـ ×

×ـهــمیـ.ن ×

 

| |«یــِ بـ ـد جنــ.سـ»|MeLoDiC